کاتر اسفالت بر بنزینی و‌دیزلی ، دستی و‌خودرو از ۳۰ سانت تا ۹۰ سانت